Salgs- og leveringsbetingelser – Erhverv

www.nassau.dk

 

1. Anvendelse

Ethvert salg af sælgers produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for evt. bestemmelser i købers ordre/ accept, herunder købers almindelige betingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt, og da med præcis angivelse af, på hvilke punkter nærværende salgs- og leveringsbetingelser er fraveget.

Nedenstående bestemmelser finder tillige anvendelse på ethvert montage- og service- arbejde relateret til sælgers produkter, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud afgivet af sælger er gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet. Ved købsordrer er aftale om levering først indgået, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra sælger.

Tilbud, der omfatter montage og/eller servicearbejder til fast pris, er betinget af købers opfyldelse af sælgers montage- og servicebetingelser. Alene det arbejde, der direkte er anført i tilbuddet, er omfattet af dette. Ethvert arbejde herudover er ekstraarbejde, der afregnes efter sælgers til enhver tid gældende satser for regningsarbejder, medmindre der indgås anden særlig skriftlig aftale.

3. Produktinformation

Oplysninger og tekniske data om sælgers produkter indeholdt i kataloger, brochurer og andet skriftligt materiale er kun at betragte som omtrentlige og ikke bindende for sælger, medmindre der indgås udtrykkeligt skriftlig aftale herom.

Alle tegninger og tekniske dokumenter, som overlades til køber før eller efter en aftales indgåelse, forbliver sælgers ejendom. Materialet må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse anvendes af køber eller kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab til andet formål end den indgåede aftales opfyldelse. Indgås der ikke en aftale med sælger, skal alt udleveret materiale returneres til sælger, ligesom der i så tilfælde ikke må ske kopiering – eller i det hele taget ske anvendelse af materialet, der heller ikke må bringes til tredjemands kundskab.

Sælger påtager sig intet ansvar for købers udvælgelse af evt. supplerende udstyr og service, som ønskes anvendt sammen med produktet, for anvendelsen og for resultaterne heraf.

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i dets produkter, i det omfang sådanne ændringer ikke indskrænker produktets anvendelsesmuligheder væsentligt.

4. Prisændringer

Sælger forbeholder sig ret til at regulere aftalte priser i tilfælde af væsentlige kursændringer, mate rialeprisstigninger, statsindgreb eller andre forhold, som sælger ikke er herre over, medmindre det skriftligt aftales, at sælger er uberettiget hertil.

5. Risikoens overgang/levering

Risikoen for produktet overgår ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved aftaler herom anvendes Incoterms 90 terminologi.

Indbefatter aftalen montage- og servicearbejder, overgår risikoen for disse arbejder på afleveringstidspunktet.

Risikoen for produkter, der skal anvendes ved montage- og servicearbejder, overgår på tidspunktet for disse produkters levering. Det påhviler køber ved modtagelsen at efterkontrolIere og opbevare forsendelsen indendørs, tørt og forsvarligt, således at den leverede vare er beskyttet imod enhver form for overlast. Ved levering skal tilkørselsforholderre være af en sådan art, at sælgerens vogn kan køre helt frem til aflæsningsstedet, som forudsættes at være i umiddelbar nærhed af montagestedet.

6. Leveringstid; forsinkelse

Den aftalte leveringstid er alene omtrentlig og betinget af, at der foreligger fuld enighed om aftalens indhold, f.eks. godkendte tegninger og endeligt bekræftede mål, og såfremt hel eller delvis forudbetaling er aftalt, at disse betalinger har fundet sted. Er der ikke aftalt et bestemt leveringstidspunkt, men angivet et tidsrum, indenfor hvilket levering finder sted, regnes dette fra det tidspunkt, hvor sælger har modtaget samtlige nødvendige oplysninger for aftalens opfyldelse og betinget af, at evt. aftalte forudbetalinger har fundet sted.

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for forsinkelser, medmindre disse skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side.

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste, tab på opbevarede varer, tab ved forsinkelse af byggeri eller andet entreprisearbejde eller ethvert andet direkte eller indirekte tab eller en direkte eller indirekte omkostning som følge af forsinket levering.

Opstår der en forsinkelse, og kan sælger ikke efter påkrav fra køber angive et tidsrum, indenfor hvilket levering under alle omstændigheder vil finde sted, er køber, i det omfang der ikke er tale om individuelt til køber udviklede produkter, berettiget til at annullere aftalen og kræve evt. erlagte (forud)betalinger refunderet.

Ovenstående fastlægger sælgers maksimale ansvar med hensyn til forsinkelse.

7. Betaling, ejendomsforbehold

Sælger har ejendomsforbehold i det leverede, indtil den aftalte købesum er erlagt.

Har sælger ejendomsforbehold i det leverede, påhviler det køber at forsikre dette til fuld- og nyværdi mod enhver skade fra tidspunktet for risikoens overgang, og indtil den aftalte købesum er erlagt. Sælger er berettiget til, indtil umiddelbart før levering finder sted, at kræve, og køber forpligtet til at stille anfordringsbankgaranti i et anerkendt pengeinstitut for hele købesummen, incl. afgifter og udlæg. Ved montage- og servicearbejder er sælger på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve, og køber forpligtet til at stille anfordringsbankgaranti i et anerkendt pengeinstitut for det aftalte vederlag eller dele heraf, incl. afgifter og evt. udlæg.

Ved levering af produkter, der skal indarbejdes/ indgå som en del af et andet produkt, er sælger berettiget til på ethvert tidspunkt at kræve, og køber forpligtet til at stille anfordringsbankgaranti i et anerkendt pengeinstitut for et beløb svarende til købesummen for de til enhver tid indarbejdede, men endnu ikke betalte (del)produkter. Stiller køber ikke en sådan bankgaranti eller påkrav, er sælger berettiget til at anse aftalen/aftalerne misligholdt(e), helt eller delvist, herunder er sælger berettiget til at kræve endnu ikke indarbejdede ikke betalte (del) produkter udleveret, ligesom køber er afskåret fra at indarbejde eller på anden måde disponere over disse.

Erlægges betalingen ikke i rette tid, debiteres køberen morarenter svarende til 1,6 % pr. påbegyndt måned. Samme morarente beregnes i tilfælde af ydet henstand. Køberen er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller til at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke er anerkendt af sælger.

Undlader køber at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering har fundet sted i henhold til aftalen.

8. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved evt. returnering.

Flergangsemballage føres i regning og godskrives køberen ved omgående, fragtfri returnering i uskadt tilstand.

Evt. omkostninger eller afgifter ved bortskaffelse af emballage er sælger uvedkommende, medmindre andet aftales.

9. Ejendomsretlimmaterialret

Køber erhverver ikke ejendoms- og/eller ophavs eIler anden immaterialret til evt. i produktet anvendt edb-programmel eller evt. tegninger, design, tekniske løsninger m.v., uanset om det nævnte er individuelt udviklet til køber for dennes regning, idet køber alene erhverver en ret til brug af det nævnte i forbindelse med den aftalte brug af produktet.

Ved rykning for manglende betaling vil der fra 2. rykker være et gebyr på kr. 100.

10. Ansvar for krænkelse af patent- og anden immaterialret

Fremsættes der påstand om, eller viser der sig risiko for, at produktet krænker et patent eller en anden immaterialret, accepterer køber, at sælger efter eget valg enten hos den berettigede opnår ret til fortsat brug eller forandrer eller udskifter produktet, således at det ikke længere medfører en krænkelse.

Er ingen af disse muligheder opnåelige på vilkår, som efter sælgers skøn er rimelige, kan sælger kræve, at køber afstår fra at bruge produktet, mod at sælger yder køber en godtgørelse svarende til produktets nedskrevne’ værdi efter nedskrivning med lige store beløb hvert år iforhold til produktets tekniske og økonomiske levetid. Godtgørelsens størrelse fastsættes uafhængigt af, om produktet måtte være indføjet i et andet produkt, i en bygning eller lignende, og uafhængigt af hvilket tab dette og/ eller selve ophøret af brugen måtte påføre køber.

Køber er ved evt. videresalg af produktet forpligtet til at medtage en ligelydende bestemmelse i aftale- forholdet mellem køber og købers kunde, herunder pålægge kunden at medtage en ligelydende bestemmelse ved kundens evt. videresalg.

Ovenstående fastlægger sælgers maksimale ansvar med hensyn til enhver evt. krænkelse af patent eller anden immaterialret.

11. Reklamationer

Køber skal straks ved modtagelsen, foriden produkterne tages i brug, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler, og at der er leveret den korrekte mængde.

Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sædvanlig undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter modtagelsen af produkterne. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre manglen gældende. Reklamationer over mængdeafvigelser og skader på produktet skal fremsættes straks overfor såvel en evt. fragtfører som overfor sælger. Sker dette ikke, fortaber køber sin ret til at påberåbe sig disse forhold.

12. Ansvar for mangler

Betinget af, at de aftalte betalingsbetingelser overholdes, og at reklamation er sket rettidigt, afhjælper sælger evt. mangler, som viser sig i en periode på 12 måneder fra leveringstidspunktet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået, efter at risikoen er gået over på køber.

Afhjælpning sker alene – efter sælgers valg – ved justering, reparation eller ombytning af (dele af) produktet eller dets komponenter. Arbejdsløn ved demontering og montering erstattes ikke. Medfører demontering og montering indgreb i andet end produktet, er arbejdet og omkostningerne herved ligeledes sælger uvedkommende.

Køber skal give sælger skriftlig meddelelse om mangler uden ugrundet ophold, efter manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Er der grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal reklamation ske straks. Underretter køber ikke sælger om en mangel indenfor de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

Returnering af (istandsatte komponenter i) produktet betales af sælger, der overtager evt. udskiftede dele.

Medmindre andet er aftalt, betaler køber de meromkostninger, som sælger påføres som følge af, at produktet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

Er produktet ændret eller søgt serviceret af andre end sælger eller en af denne anvist reparatør, eller har produktet været udsat for overlast, eller er produktet anvendt til sådanne formål, hvortil det ikke er beregnet, eller er installation, drift og vedligeholdelse ikke i overensstemmelse med sælgers forskrifter, bortfalder sælgers pligt til vederlagsfri afhjælpning såvel som evt. afgivne garantier.

Mangler, som kan henføres til forhold, for hvilke køber eller andre hæfter, eller som først gøres gældende efter hjælpningsperiodens udløb, er sælger uvedkommende.

Sælgers ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt køber / en af denne udpeget medproducent/leverandør eller i konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af nævnte. Opfylder sælger ikke inden rimelig tid sine forpligtelser i henhold til ovenstående, kan køber kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højst 15 % af den aftalte købesum. Er manglen væsentlig, kan køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælger og kræve erstatning for sit tab, dog højst 15 % af den aftalte købesum.

Sælgers forpligtelser vedrørende mangler er maksimeret til ovenstående. Sælger er således ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste og lignende omkostninger eller skader.

13. Ansvar for skadeforvoldelse (produktansvar)

Sælger er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovgivningen om produktansvar.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ,kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod sælger på grund af en skade, som påstås forårsaget af produktet.

14. Force majeure

Sælgers forpligtelser suspenderes og kan bortfalde, når manglende opfyldelse skyldes forhold udenfor sælgers kontrol.

15. Montage- og servicearbejder

Indbefatter en aftale montage- eller servicearbejder, skal køber drage omsorg for, at sådanne arbejder kan påbegyndes på det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers arbejde kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Arbejdet kan dog efter sælgers skøn foretages af flere gange.

Sælgers omkostninger i forbindelse med opståede forsinkelser dækkes af køber og faktureres særskilt. Er forsinkelsen væsentlig, skal køber tillige dække sælgers indirekte tab som følge af forsinkelsen.

Køber skal, inden klarmelding til montage- og servicearbejder, drage omsorg for, at samtlige betingelser og forudsætninger for arbejdets påbegyndelse og gennemførelse opfyldes, og uopfordret skriftligt meddele sælger, at køber har konstateret, at evt. særlige montage- og servicebetingelser er opfyldte. Evt. uopfyldte betingelser· for påbegyndelse, gennemførelse og færdiggørelse af montage- og servicearbejder skal køber foranledige opfyldt straks efter påkrav fra sælger.

Montering forudsættes foretaget i en ubrudt arbejdsgang.

Montering kan dog efter sælgers skøn foretages af flere gange. Inden montering foretages, skal:
A. portomfatningen være klargjort i overensstemmelse med angivne anvisninger,
B. portomfatningen være rengjort for betonrester
m.v. og danne en fuldstændig plan anslagsflade,
C. færdigt gulv forefindes ryddet og rengjort efter sælgers anvisninger i montageområdet,
D. alt andet støbe-, pudse-, afsyrings- og malerarbejde være tilendebragt.
E. færdigt, tæt tag forefindes,
F. fastgørelsesmuligheder i bygningen være tilstede som vist på sælgers standardtegninger,
og bygningskonstruktionen være dimensioneret til at bære porten.
G. Ved montage af el-drevne porte skal el-installatøren have ført strøm frem efter sælgers anvisninger.

Følgende materialer skal stilles til montørens disposition:
a. Belysning trukket frem til montagepladsen
b. 380V, 3-faset, 10A-sikring og 220V, 1-faset, 16A-sikringsstik trukket fre’m til montagepladsen.

Køber stiller vederlagsfrit følgende til disposition på de tidspunkter, sælger måtte anmode om det: hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på montagestedet, anbringelse af delene på fundamenter, fastboltning, rengøring, vagt, kranhjælp, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og olie etc. Køber stiller endvidere, i det omfang dette følger af lovgivningen eller andre forhold, skurvogne m.v. til rådighed for sælgers mandskab, hvilket sker uden udgift for sælger. Købers mandskab forsikres af køber.

Køber oplyser sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde gældende sikkerhedsbestemmelser. Aflevering finder sted middelbart efter arbejdets afslutning, og en evt. afhjælpningsperiode for mangler ved montage- og servicearbejdet regnes fra dette tidspunkt.

En evt. afhjælpningsperiode for mangler ved de anvendte produkter regnes fra disses levering. Købers ansvar for evt. mangler ved montage- eller servicearbejdet reguleres i henhold til pkt. 12.

16. Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse ved fortolkningen og afgørelsen af evt. tvister opstået som følge af eller i tilknytning til den indgåede aftale. Værnetinget er Sø- og Handelsretten i København. Sælger er
dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler. Voldgiftsretten nedsættes i København. Voldgiftsbehandling er ikke til hinder for, at fogedforbud eller andre foreløbige retsmidler kan søges gennemført ved det relvante værneting.