Salgs- og leveringsbetingelser – Privat/forbruger

for
www.nassau.dk

 

1. Generelt

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på www.nassau.dk (i det følgende betegnet ”hjemmesiden”).

2. Om Nassau Door A/S

2.1. Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med: Nassau Door A/S
Krogagervej 2 DK-5750 Ringe
CVR-nr: 34 39 15 13
Tel: +45 62 62 23 46
E-mail: info@nassau.dk

3. Indgåelse af aftale

3.1. Tilbud afgivet af Nassau Door A/S er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er angivet.

3.2. Bindende aftale mellem kunden og Nassau Door A/S anses for indgået, når kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra Nassau Door A/S.

3.3. Efter modtagelsen af kundens ordre fremsender Nassau Door A/S snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4. Kontaktoplysninger:

I forbindelse med eventuelle spørgsmål vedrørende levering og betaling kan Nassau Door A/S kontaktes som følger:

Adresse: Krogagervej 2, 5750 Ringe
E-mail: info@nassau.dk
Telefon: +45 62 62 23 46

5. Priser og betaling

5.1. Alle opgivne priser er inklusiv moms. Den pris, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare, er den gældende pris.

5.2. Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.

5.3. Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

6. Leveringstid og -sted

6.1. Nassau Door A/S forventer at kunne levere varen senest ca. 4 uger efter ordrebekræftelsens modtagelse. (Montering foretages ikke samtidig med levering, men indenfor ca. 2 uger efter levering eller efter aftale). En eventuel længere leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen.

6.2. Ved levering til ikke-brofaste øer kan længere leverings- og montagetid forekomme samt eventuelle meromkostninger blive aktuelle. Kontakt Nassau Door A/S på tlf. 62 62 23 46 for nærmere information.

6.3. Varer vil blive leveret på den i ordrebekræftelsen anførte adresse.

6.4. Levering er betinget af kundens opfyldelse af eventuelle aftalte forudbetalinger.

6.5. Levering sker til fortovskant, med mindre andet er aftalt. Kunden skal selv bortskaffe eventuel fragtemballage.

7. Emballage

7.1. Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved evt. returnering.

7.2. Evt. omkostninger eller afgifter ved bortskaffelse af emballage er Nassau Door A/S
uvedkommende, medmindre andet aftales.

8. Betalingsbetingelser og ejendoms- forbehold

8.1. Alle opgivne priser er inkl. moms i danske kroner (DKK).

8.2. Erlægges betalingen ikke i rette tid, debiteres kunden morarenter svarende til 1,5 % pr, påbegyndt måned. Samme morarente beregnes i tilfælde af ydet henstand. Kunden er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller til at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke er anerkendt af Nassau Door A/S.

Undlader køber at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering har fundet sted i henhold til aftalen

8.3. I det omfang en aftalt leveringstid udskydes som følge af kundens forhold, er kunden stadig forpligtet til at betale på de aftalte betingelser, uanset at levering af varen udsættes. Nassau Door A/S er endvidere i sådanne tilfælde berettiget til at opkræve kunden et gebyr stort kr. 1.000 for gener i forbindelse med omlægning af Nassau Door A/S´ arbejdstilrettelæggelse. Nævnte gebyr kan forlanges for hver gang udskydelse finder sted på grund af kundens forhold.

8.4. Nassau Door A/S forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil den aftalte købesum med tillæg af påløbne omkostninger og renter er betalt til Nassau Door A/S.

9. Fortrydelsesret

9.1. Kunden har ikke ret til at træde tilbage fra køb af porte eller tilbehør til porte, som er fremstillet efter kundens specifikationer. Kunden har således blandt andet ikke ret til at træde tilbage fra køb af porte, som er fremstillet i
overensstemmelse med kundens angivelse af mål eller farve, eller fra køb af tilbehør, der er tilpasset en port, som er fremstillet efter kundens specifikationer.

9.2. Ved alle øvrige køb, som ikke er fremstillet efter kundens specifikationer, har kunden ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på hjemmesiden (fortrydelsesret).

9.3. Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Nassau Door A/S inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden kan eventuelt vælge at benytte standard fortrydelsesformularen, som fremgår af følgende hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (bilag 3, nederst på siden).

9.4. Når kunden har meddelt Nassau Door A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden aflevere eller afsende varen til Nassau Door A/S, Krogagervej 2, DK-5750 Ringe, inden for 14 dage. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Nassau Door A/S.

9.5. Når kunden har meddelt Nassau Door A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Nassau Door A/S uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra kunden. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af Nassau Door A/S, eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Nassau Door A/S.

10. Reklamation 

10.1. Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

10.2. Såfremt kunden har konstateret, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Nassau Door A/S inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

10.3. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Nassau Door A/S om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering og reklamation skal ske til den i afsnit 4 nævnte adresse.

10.4. Såfremt varen indenfor den 2 årige reklamationsfrist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Nassau Door A/S sig at udbedre sådanne fejl og mangler. Såfremt det viser sig ikke at være muligt at reparere varen, eller såfremt Nassau Door A/S skønner, at det er uhensigtsmæssigt at reparere varen, påtager Nassau Door A/S sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig efter Nassau Door A/S’ skøn, refunderer Nassau Door A/S købesummen.

10.5. Nassau Door A/S påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Nassau Door A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

10.6. I øvrigt gælder købelovens mangelsregler.

11. Personoplysninger

11.1. De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med kundes ordre, herunder oplysninger om kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, vil blive registreret hos Nassau Door A/S, som er den dataansvarlige.

11.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af personlysningerne er at kunne opfylde en aftale med kunden (GDPR art. 6(1)(b)), herunder levere de bestilte varer samt foretage korrekt behandling af eventuelle reklamationer.

11.3. Nassau Door A/S’ behandling af persondata sker under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Kunden kan kontakte Nassau Door A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

11.4. Nassau Door A/S videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, med undtagelse af evt. fragtfører. Nassau Door A/S benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

11.5. Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

12. Force majeure

12.1. I tilfælde af force majeure er Nassau Door A/S fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt Nassau Door A/S eller Nassau Door A/S´ underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, virusudbrud/epidemier, IT-crash herunder som følge af hacker-/virusangreb eller lignende med mindre det kan påvises, at Nassau Door A/S med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for aftalens indgåelse.

13. Montage- og servicearbejder

13.1. Indbefatter en aftale montage- eller servicearbejder, skal kunden drage omsorg for, at sådanne arbejder kan påbegyndes på det aftalte tidspunkt, og at kundens eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at Nassau Door A/S´ arbejde kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Arbejdet kan dog efter Nassau Door A/S´ skøn foretages ad flere gange.

13.2. Kunden forpligtes endvidere til at drage omsorg for, at produktet opbevares tørt og forsvarligt, således at produktet ved påbegyndelse af monteringen fremstår ubeskadiget og klar til montering. Det påpeges, at risikoen for produktet påhviler kunden fra leveringstidspunktet.

13.3. Nassau Door A/S´ omkostninger i forbindelse med opståede forsinkelser som følge af kundens forhold dækkes af kunden og faktureres særskilt. Er forsinkelsen væsentlig, skal kunden tillige dække Nassau Door A/S´ indirekte tab som følge af forsinkelsen.

14. Selvmontage/gør-det-selv

14.1. Ved køb af porte hos NASSAU er det muligt at bestille en port efter egen opmåling og til selvmontage. Ved bestilling af en port, hvor kunden oplyser sin opmåling, bliver porten konstrueret efter disse mål, som bliver en del af aftalen med NASSAU. Viser de foretagne mål sig at være forkerte, er der således intet ansvar for NASSAU forbundet med dette, og det er udelukkende kundens risiko. Ligeledes når kunden vælger selvmontage af porten, da er alene kunden ansvarlig for, at selvmontage foregår korrekt og forsvarligt, og der medfølger ikke brugsanvisning, skruer, værktøj eller andet, som er nødvendige i forbindelse med selvmontagen, idet kunden forudsættes at have alt værktøj og alle reservedele parat.

14.2. NASSAU gør endvidere opmærksom på, at når en kunde påtager sig gør-det-selv-arbejde, herunder selvmontage, da vurderes kundens ansvar på samme måde som en professionel portmontørs ansvar. Begås fejl som eksempelvis påfører skader på personer eller ting, påhviler der således kunden et skærpet ansvar.

14.3. NASSAU anbefaler generelt, at kunden lader NASSAU foretage opmåling til porten og forestå montagen, for at kunden kan være sikker på, at alt foregår korrekt. NASSAU gør endvidere opmærksom på, at der gælder regler, herunder maskindirektivet, som stiller krav til en portmontage, og NASSAU påtager sig intet ansvar for, at en kundes selvmontage opfylder disse regler.